Imprimir esta página
Corrección de erros no baremo de puntuación para a preselección dun técnico en orientación laboral
20 Set

Corrección de erros no baremo de puntuación para a preselección dun técnico en orientación laboral

Faise pública a seguinte  correción :

Detectado un erro no baremo de puntuación para a preselección dun técnico en Orientación Laboral, corríxese do seguinte xeito:
Onde di: “Os candidatos que acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e a compatibilidade entre a discapacidade e o desenvolvemento das tarefas e funcións do posto mediante o correspondente certificado do órgano competente, obterán unha puntuación adicional de 5 puntos.”
Debe dicir: “Os candidatos que acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % e a compatibilidade entre a discapacidade e o desenvolvemento das tarefas e funcións do posto mediante o correspondente certificado do órgano competente, obterán unha puntuación adicional de 0,5 puntos.”
Tal e como se establecía no anuncio da convocatoria, o baremo de puntuación é o establecido no Artigo 10.2 da Orde do 29 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016, e no citado baremo establécese esta puntuación adicional (0,5 puntos) para as persoas que realicen tal acreditación.

pdf Corrección de erros no baremo de puntuación dun técnico en Orientación Laboral (654 KB)