Política de privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

CONCELLO DO CORGO , en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dosdatos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:


Fin do tratamento: manter unha comunicación co Usuario. As operacións previstas pararealizar o tratamento son:

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo paramanter o fin do tratamento e cando xa non  sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidasde seguridade adecuadas para garantir a  seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Dirección postal:  CONCELLO DE O CORGO.  BARRIO DA PORTELA S/N 27163 O CORGO - LUGO


2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a  marcación das casas correspondentes e entrada de datos noscampos, marca dos cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga,aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos camposrestantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.


O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datospersoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte os Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos,non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.


3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas  GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do  GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins
para os que son tratados.


O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o  GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.